ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು 28-03-2021

ಗರಿಗಳ ಭಾನುವಾರ

 • ಕೋರೊನಾ ವ್ಯಾಧಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಲಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿರಿ.
 • ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುತ್ತಾ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಗಾಯನ ವೃಂದದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು.
 • ಬಲಿಪೂಜೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ಕನ್ಯಾಭಗಿನಿಯರಿಗೆ, ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುವಕಯುವತಿಯರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.
 • ಬಲಿಪೂಜೆ ನಂತರ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಸೈನ್ಯದ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಯುವಕಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸಭೆ ಇರುವುದು; ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ.
 • ಇಂದಿನ ಬಲಿಪೂಜಾರಾಧನಾ ವಿಧಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ 6ನೇ ವಲಯ (ಫಾತಿಮಮಾತೆ ವಲಯ)ದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ.
 • 26-03-2021, ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರದ ಶಿಲುಬೆಹಾದಿ ಮತ್ತು ಬಲಿಪೂಜೆಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಿದ ಕನ್ಯಾಸ್ತ್ರೀಯರು ಮತ್ತು ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಸೈನ್ಯದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.
 • ಬರುವ 01-04-2021, ಪವಿತ್ರ ಗುರುವಾರ. ಸಂಜೆ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪವಿತ್ರ ಗುರುವಾರದ ಸಾಂಗ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವುದು. ನಂತರ ಪ್ರಭುವಿನೊಡನೆ ರಾತ್ರಿ 12-00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಶುಭಶುಕ್ರವಾರದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತವೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.
 • ಬರುವ 02-04-2021, ಶುಭಶುಕ್ರವಾರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಶಿಲುಬೆಯಹಾದಿ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 4-00 ಗಂಟೆಗೆ ಇತರ ಸಾಂಗ್ಯಗಳನ್ನು ಗಾಯನವೃಂದ, ಯುವಕರ ಬಳಗ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯವರು ನಡೆಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.
 • ಬರುವ 03-04-2021, ಶನಿವಾರ, ಸಂಜೆ 10-30ಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ಕ ರಾತ್ರಿಯ ಸಾಂಗ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಬರುವ 04-04-2021, ಭಾನುವಾರ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 8-30ಕ್ಕೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಬಲಿಪೂಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಲಿಪೂಜಾರಾಧನಾ ವಿಧಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು 7ನೇ ವಲಯ (ಅಮಲೋದ್ಭವಿಮಾತೆ ವಲಯ) ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ.
 • ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿ: ಸಂದರ್ಭಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು, ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
 • ಧನ್ಯವಾದಗಳು
 • ಸಹಿ/-