ನಮ್ಮ ವಿಳಾಸ

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು

ವಿಳಾಸ:

ಮನುಕುಲ ಮಾತೆಯ ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರ
ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ದೇವಾಲಯದ ಅಂಗಳ
ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸರ್ಕಲ್, ಎಂ ಸಿ ರಸ್ತೆ
ಮಂಡ್ಯ 571 401

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:

8880053329

ಇಮೇಲ್:

[email protected]