ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು 14-03-2021

ತಪಸ್ಸು ಕಾಲದ 4ನೇ ಭಾನುವಾರ

 • 17-03-2021, ಬುಧವಾರ ಸಂತ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‍ರ ಸ್ಮರಣೆ
 • 18-03-2021, ಗುರುವಾರ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಂತ ಸಿರಿಲ್‍ರ ಸ್ಮರಣೆ
 • 19-03-2021, ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಮಹೋತ್ಸವ

 

 • ಕೋರೊನಾ ವ್ಯಾಧಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಲಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿರಿ.
 • ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುತ್ತಾ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಗಾಯನ ವೃಂದದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು.
 • ಬಲಿಪೂಜೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ಕನ್ಯಾಭಗಿನಿಯರಿಗೆ, ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ವಿನ್ಸೆಂಟ್‍ದಿಪೌಲ್‍ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುವಕಯುವತಿಯರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.

 

 • ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದ ತಪಸ್ಸು ಕಾಲದ ಧ್ಯಾನಕೂಟವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟು, ತಪಸ್ಸುಕಾಲದ ಜೀವನವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಪ್ರಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಾಯಮಾಡಿದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಫಾ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‍ ಜೋನಾಸ್‍ರವರಿಗೆ ಸರ್ವರ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.
 • ಇಂದಿನ ಬಲಿಪೂಜಾರಾಧನಾ ವಿಧಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ4ನೇ ವಲಯ (ಕಾರ್ಮೆಲ್‍ಮಾತೆ ವಲಯ)ದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ.
 • 12-03-2021, ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರದ ಶಿಲುಬೆಹಾದಿ ಮತ್ತು ಬಲಿಪೂಜೆಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಿದ 7ನೇ ಮತ್ತು 8ನೇ ವಲಯದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.
 • ಬರುವ 19-03-2021, ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ಶಿಲುಬೆಹಾದಿ ಮತ್ತು ಬಲಿಪೂಜೆ ಇರುವುದು ಹಾಗೂ 9ನೇ ಮತ್ತು 10ನೇ ವಲಯದ ಸದಸ್ಯರು ಸಹಾಯಮಾಡಲು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ, ದಾನಿಗಳು ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ದಯಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ.
 • ಬರುವ ಭಾನುವಾರ ಬಲಿಪೂಜಾರಾಧನಾ ವಿಧಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು 5ನೇ ವಲಯ (ಲೂರ್ದುಮಾತೆ ವಲಯ) ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ.
 • ಧನ್ಯವಾದಗಳು
 • ಸಹಿ/-