ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು 07-02-2021

ಸಾಧಾರಣ ಕಾಲದ 5ನೇ ಭಾನುವಾರ

 • 11-02-2021, ಗುರುವಾರ ಲೂರ್ದುಮಾತೆಯ ಸ್ಮರಣೆ
 • ಕೋರೊನಾ ವ್ಯಾಧಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಲಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿರಿ.
 • ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುತ್ತಾ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಗಾಯನ ವೃಂದದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು.
 • ಬಲಿಪೂಜೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ಕನ್ಯಾಭಗಿನಿಯರಿಗೆ, ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.
 • ಬಲಿಪೂಜೆ ನಂತರ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಸೈನ್ಯದ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಯುವಕಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸಭೆ ಇರುವುದು; ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ.

 

 • ಬರುವ ಗುರುವಾರ 11-02-2021, ಲೂರ್ದುಮಾತೆಯ ಸ್ಮರಣೆಯ ದಿನ ರೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ವ್ಯಾಧಿಷ್ಟರ ತೈಲದಿಂದ ಅಭ್ಯಂಗಿಸಲಾಗುವುದು, ರೋಗಿಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.
 • ಬರುವ 13-02-2021, ತಿಂಗಳ ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಎಂದಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲಕಿ, ಮಾತೆ ಮರಿಯಳ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆ, ನವೇನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಬಲಿಪೂಜೆ ಸಂಜೆ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
 • ಇಂದಿನ ಬಲಿಪೂಜಾರಾಧನಾ ವಿಧಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಮೆಲ್‍ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‍ನ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್‍ಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ.
 • ಬರುವ ಭಾನುವಾರ ಬಲಿಪೂಜಾರಾಧನಾ ವಿಧಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ.
 • ಧನ್ಯವಾದಗಳು
 • ಸಹಿ/-