ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು 24-01-2021

ಸಾಧಾರಣ ಕಾಲದ 3ನೇ ಭಾನುವಾರ

 • 25-01-2021, ಸೋಮವಾರ ಸಂತ ಪೌಲರ ಮನಪರಿವರ್ತನೆ, ಹಬ್ಬ
 • 26-01-2021, ಮಂಗಳವಾರ ಸಂತ ತಿಮೋಥಿ ಮತ್ತು ಸಂತ ತೀತರ ಸ್ಮರಣೆ
 • 27-01-2021, ಬುಧವಾರ ಸಂತ ಆಂಜೆಲಾ ಮೆರಿಚಿಯವರ  ಸ್ಮರಣೆ
 • 28-01-2021, ಗುರುವಾರ ಸಂತ ಥಾಮಸ್‍ ಅಕ್ವಿನಾಸರ ಸ್ಮರಣೆ
 • ಕೋರೊನಾ ವ್ಯಾಧಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಲಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿರಿ.
 • ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುತ್ತಾ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಗಾಯನ ವೃಂದದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು.
 • ಬಲಿಪೂಜೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ಕನ್ಯಾಭಗಿನಿಯರಿಗೆ, ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.
 • ಬಲಿಪೂಜೆ ನಂತರ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಸೈನ್ಯದ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಯುವಕಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸಭೆ ಇರುವುದು; ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ.
 • ಬರುವ ಭಾನುವಾರ, 24-01-2021ರಂದು ಕುಟುಂಬ ಬೈಬಲ್‍ ಕ್ವಿಜ್‍ನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪೂರ್ತಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಮೊದಲು ನೀಡಿದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಸರಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಮೂರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು 07-02-2021 (15 ದಿನಗಳ ಸಮಯ)ರೊಳಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕು. (ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಆದಿಕಾಂಡ, ವಿಮೋಚನಾಕಾಂಡ, ಸಂಖ್ಯಾಕಾಂಡ, ಯಾಜಕಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ).
 • ಇಂದಿನ ಬಲಿಪೂಜಾರಾಧನಾ ವಿಧಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ತರಗತಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ಮನುಕುಲ ಮಾತೆ ಗಾಯನ ವೃಂದದ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ.
 • ಬರುವ ಭಾನುವಾರ ಬಲಿಪೂಜಾರಾಧನಾ ವಿಧಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಮೆಲ್‍ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ.
 • ಧನ್ಯವಾದಗಳು
 • ಸಹಿ/-